Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Kiếm Trực tuyến
Thông tin máy chủ 57
Thông tin nhân vật

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản261
Nhân vật314
Guilds14
Trực tuyến57

Top Resets+

Nhân VậtReset
ShakTocBac140
2Tay3Kiem140
Thunder140
AngelsLips140
AngelsEyes140
MEDIA all media