Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Kiếm Trực tuyến
Thông tin máy chủ 58
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.9
Kinh nghiệm x5000
Drop 30%
Master Experience 500x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 0.1%
Max Master 400 điểm
GHRS 20 lần

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/classe [class] Đổi giới tính Lưu ý: /remaster trước khi đổi giới tính
/attack Tự động train
/offattack Tự động đánh không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản261
Nhân vật314
Guilds15
Trực tuyến58

Top Resets+

Nhân VậtReset
ShakTocBac140
2Tay3Kiem140
Thunder140
AngelsLips140
AngelsEyes140
MEDIA all media